Privacy bij Accolade Zorg

Bij Accolade Zorg doen we er alles aan om jouw gegevens en daarmee jouw privacy te beschermen. Dagelijks geven wij liefdevolle zorg aan onze cliënten. Deze liefdevolle zorg houdt ook in dat wij de privacy beschermen.

Als je bij ons solliciteert of je komt bij ons werken, dan verwerken wij jouw persoonsgegevens. Ook voor het bezoeken van bijvoorbeeld deze website verwerken wij persoonsgegevens.

Wat dit precies inhoudt, waarom we dit doen en wat je rechten zijn, leest je hieronder.

We hebben dit privacystatement met zorg geformuleerd. Mocht er toch een onjuistheid in staan dan is de geldende privacywetgeving leidend.

Voor medewerkers

Van onze medewerkers en vrijwilligers verwerken wij persoonsgegevens. Deze gegevens verwerken wij voornamelijk op grond van de arbeidsovereenkomst of een wettelijke verplichting. Ook kan er sprake zijn van toestemming, vitaal belang of gerechtvaardigd belang. De gronden en de doeleinden van de verschillende verwerkingen zijn opgenomen in het verwerkingsregister.

Wij verwerken niet meer persoonsgegevens dan nodig is en gebruiken de gegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt. We gaan vertrouwelijk met deze gegevens om en zorgen ervoor dat de gegevens goed beveiligd en beschermd zijn tegen onbevoegde toegang. Medewerkers en vrijwilligers hebben recht van inzage, het recht hun persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Voor sollicitanten

Privacy Statement Sollicitanten

Accolade Zorg vindt het beschermen van de persoonsgegevens van haar sollicitanten belangrijk.

Persoonsgegevens die aan Accolade Zorg worden verstrekt via CV, motivatiebrief of e-mail worden door ons gebruikt om een verantwoord wervings- en selectieproces mogelijk te maken. De sollicitant geeft met het verstrekken van deze informatie ondubbelzinnig toestemming aan Accolade Zorg voor het verwerken van de verstrekte informatie ten behoeve van de werving en selectie. De gegevens zullen alleen gebruikt worden voor registratie, behandeling en afhandeling van de sollicitatie.

Accolade Zorg verwerkt gegevens van sollicitanten door middel van persoonlijke contacten, telefoongesprekken, website of e-mail. Sollicitaties op vacatures die zijn geplaatst via externe vacaturesites komen rechtstreeks binnen bij de organisatie. Als de sollicitant ongevraagd bijzondere persoonsgegevens verstrekt, geeft de sollicitant toestemming aan Accolade Zorg om deze te gebruiken voor wervingsdoeleinden.

Accolade Zorg kan bepaalde gegevens van sollicitanten delen met derden die diensten aan Accolade Zorg leveren. Dit doen we niet zonder schriftelijke toestemming van de sollicitant. Dit gebeurt bijvoorbeeld als een assessment onderdeel is van de procedure en daarom een assessmentsbureau moet worden ingeschakeld. Indien er sprake is van een wettelijke verplichting zal Accolade Zorg gegevens aan derden verstrekken zonder toestemming.

Accolade Zorg bewaart de gegevens van sollicitanten tijdens de sollicitatie en wervingsprocedure. Binnen 4 weken na het beëindigen dan wel afronden van de sollicitatieprocedure verwijderen we de gegevens.

Mocht u na afloop van de procedure de gegevens eerder verwijderd willen hebben, dan kunt u een email sturen naarwerkenbij@accoladezorg.nl. De gegevens worden dan verwijderd.

Soms worden gegevens in de portefeuille bewaard. Wanneer hier sprake van is, zal er eerst toestemming worden gevraagd bij de sollicitant en dit zal zijn voor maximaal 6 maanden.

De toegang tot gegevens van de sollicitanten is beperkt tot personeelsleden die betrokken zijn bij de wervingsactiviteiten. We nemen een aantal technische en organisatorische maatregelen in acht om de vertrouwelijkheid van de gegevens te borgen.

U kunt uw vragen en opmerkingen over dit privacy statement of over de manier waarop Accolade Zorg gegevens van sollicitanten verwerkt, sturen naar fg@accoladezorg.nl. De functionaris gegevensbescherming van Accolade Zorg is Sjoukje de Wit.

Voor bezoekers van deze website

Privacy website Accolade Zorg
Om toegang te krijgen tot bepaalde onderdelen van deze website, kan u gevraagd worden om persoonlijke en/of bedrijfsgegevens op te geven, zoals naam en adres. Dergelijke gegevens zullen door Accolade Zorg te allen tijde vertrouwelijk worden behandeld en alleen ten behoeve van de relatie met Accolade Zorg worden verwerkt. Accolade Zorg zal de gegevens van de gebruikers niet aan derden verstrekken, tenzij dit noodzakelijk is voor het leveren van de door de gebruikers bestelde diensten en/of producten. In dergelijke gevallen zijn deze derden niet gerechtigd de gegevens voor enig ander doel te gebruiken dan in verband met het leveren van de door de gebruikers bestelde diensten en/of producten.

Hoewel niet iedere gebruiker zich er wellicht van bewust is, wordt door uw aanwezigheid op het internet tussen uw computer en andere computersystemen continu informatie uitgewisseld, zoals IP-nummer, type besturingssysteem, type internetbrowser, etc. Bij beheerders van de computersystemen en websites is deze informatie beschikbaar en kan die informatie worden gebruikt om de kwaliteit en toegankelijkheid van de betreffende website te verbeteren. Voor zover onze beheerder dergelijke gegevens gebruikt, worden deze gegevens louter en alleen ten behoeve van het verbeteren van onze website gebruikt en zal de informatie na gebruik worden verwijderd.

Cookies
Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch door een bezochte internetpagina op de computer van een bezoeker worden geplaatst. In deze cookies kunnen bijvoorbeeld de voorkeuren van de bezoeker worden vastgelegd, zodat de internetpagina bij een volgend bezoek automatisch aan deze voorkeuren kan worden aangepast. Ook kunnen (tijdelijke) cookies worden gebruikt om de werking van een internetpagina te verbeteren. Voor zover Accolade Zorg dergelijke cookies gebruikt, zijn deze bedoeld om onze website efficiënter te laten werken en niet om gegevens over het individuele internetgebruik te verzamelen.

Links naar andere websites
De website van Accolade Zorg bevat links naar andere websites die buiten het Accolade Zorg domein liggen. Deze links zijn slechts opgenomen ter informatie aan de gebruikers van onze site. Accolade Zorg is noch verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de inhoud van de andere websites, noch voor de privacybescherming op die sites.

Klachten en contact

Datalek

Als je het vermoeden hebt dat er sprake is van een zogenaamd ‘datalek’ van jouw persoonsgegevens, dat een ongunstig gevolg heeft voor jouw persoonlijke levenssfeer, verzoeken we je dat bij ons te melden. Bij een datalek gaat het om toegang tot of vernietiging, wijziging of vrijkomen van persoonsgegevens zonder dat dit de bedoeling is van Accolade Zorg.

Functionaris voor de Gegevensbescherming 

Accolade Zorg heeft een Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG), die onafhankelijk toezicht houdt. De wettelijke taken en bevoegdheden geven deze functionaris een onafhankelijke rol in de organisatie. Sjoukje de Wit vervult de functie van functionaris gegevensbescherming bij Accolade Zorg. Voor vragen of advies mag je haar mailen via FG@accoladezorg.nl

Wil je meer weten over Accolade Zorg?

Neem dan nu contact op of kom kennis maken

T (030) 697 34 00 contact